Fyzikálno-technická akadémia

 1. Základné ustanovenia
  • Fyzikálno-technická akadémia (ďalej len Akadémia) je občianskym združením, samostatnou právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  • Sídlo Akadémie je v Bratislave na Vetvárskej 34, PSČ 821 06
  • Skratka názvu Fyzikálno-technickej akadémie je: FTA.
  • V medzinárodnej oblasti Akadémia vystupuje pod názvom Academy of Physics and Technology, skrátene APhyT.
 2. Ciele Akadémie Základným cieľom Akadémie je
  • aktívna podpora vzdelávania študentov základných, stredných a vysokých škôl v oblasti fyziky a jej využívania v technike;
  • spolupráca učiteľov fyziky všetkých typov škôl.

  Akadémia najmä

  • organizuje laboratórne merania, školenia, diskusie, exkurzie, konferencie, semináre, prednášky a stretnutia tematicky súvisiace s fyzikou a technikou;
  • vyvíja a podporuje expertnú, konzultačnú, publikačnú, vydavateľskú a ďalšiu odbornú a propagačnú činnosť v oblasti fyziky a techniky;
  • propaguje výsledky fyzikálneho a technologického výskumu a informuje o nich širokú verejnosť;
  • rozvíja výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti fyziky a techniky.

  Za účelom napĺňania svojich cieľov Akadémia ďalej

  • spolupracuje s inými združeniami a organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí, s ktorými môže uzatvárať zmluvy o spolupráci v písomnej podobe;
  • získava finančné prostriedky a účelne ich používa na napĺňanie cieľov Akadémie.
 3. Členstvo v Akadémii. Práva a povinnosti členov
  • Členom Akadémie sa môže stať fyzická (individuálny člen) alebo právnická (kolektívny člen) osoba.
  • Členstvo v Akadémii vzniká prijatím člena výkonným výborom Akadémie na základe prihlášky alebo odporúčania člena Akadémie.
  • Členstvo v Akadémii zaniká oznámením člena o vystúpení, úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, zánikom Akadémie alebo vylúčením člena. Vylúčiť člena môže výkonný výbor Akadémie, ak pre toto rozhodnutie hlasujú aspoň dve tretiny jeho členov, a to z vážnych dôvodov - konanie v rozpore s cieľmi a stanovami Akadémie, dlhodobá nečinnosť alebo neplnenie si povinností člena Akadémie.
  • člen má právo
   • podieľať sa na činnosti Akadémie;
   • obracať sa na orgány Akadémie s návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami a žiadosťami o stanovisko;
   • podávať návrhy na nových členov Akadémie;
   • voliť a byť volený do orgánov Akadémie;
   • byť pravidelne informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov Akadémie.
  • člen je povinný
   • dodržiavať stanovy Akadémie;
   • presadzovať záujmy a ciele Akadémie;
   • podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom Akadémie;
   • svedomite a zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený alebo v mene Akadémie nominovaný;
   • platiť členské prziíspevky.
  • Orgány Akadémie Orgánmi Akadémie sú zhromaždenie členov, výkonný výbor, predseda a kontrolná komisia.
   • Zhromaždenie členov (ďalej len zhromaždenie) ako najvyšší orgán Akadémie
    • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
    • schvaľuje rámcový plán činnosti a výročnú správu o činnosti;
    • schvaľuje zásady rozpočtu, správu o hospodárení a správu kontrolnej komisie;
    • volí a odvoláva členov výkonného výboru a kontrolnej komisie;
    • rozhoduje o zániku Akadémie.
   • Výkonným orgánom Akadémie je výkonný výbor, ktorý je volený zhromaždením na trojročné funkčné obdobie. Počet členov a spôsob voľby členov výkonného výboru schvaľuje zhromaždenie. Za členov výkonného výboru sú zvolení kandidáti s najväčším počtom získaných platných hlasov. Výkonný výbor
    • riadi Akadémiu v období medzi zhromaždeniami a za svoju činnosť je zodpovedný zhromaždeniu;
    • zvoláva zhromaždenie najmenej jedenkrát do roka a obsahovo pripravuje jeho rokovanie;
    • volí zo svojho stredu predsedu a vytvára ďalšiu organizačnú štruktúru Akadémie tak, aby bola zaistená operatívna a efektívna činnosť.
   • Štatutárnym orgánom Akadémie je predseda, ktorý je zodpovedný za svoju činnosť výkonnému výboru.
   • Na priebežnú kontrolu hospodárenia Akadémie volí zhromaždenie kontrolnú komisiu, ktorá je podriadená zhromaždeniu. Počet členov kontrolnej komisie a spôsob ich voľby schvaľuje zhromaždenie. Kontrolná komisia vykonáva kontrolu hospodárenia a činnosti Akadémie a jeho orgánov najmenej raz ročne.
  • Organizačná štruktúra
   • V rámci Akadémie môžu existovať odborné sekcie a pobočky zriaďované výkonným výborom, ktoré združujú členov Akadémie podľa špecifických záujmov alebo na regionálnom princípe.
   • Odborné sekcie a pobočky vznikajú na základe písomnej žiadosti členov alebo na návrh výkonného výboru.
   • Odborné sekcie a pobočky sa riadia stanovami Akadémie a organizačným poriadkom, vydaným výkonným výborom.
   • Odborné sekcie a pobočky môžu na zhromaždenie členov menovať svojho zástupcu, ktorý bude mať počet hlasov dohodnutý pri vzniku organizačnej jednotky alebo podľa počtu členov.
  • Hospodárenie Akadémie
   • Činnosť Akadémie je hospodársky zabezpečovaná predovšetkým
    • z príspevkov členov, ich výšku schvaľuje valné zhromaždenie;
    • zo sponzorských príspevkov;
    • z výnosov vedľajšej hospodárskej činnosti Akadémie;
    • z grantov a dotácií;
    • z darov, dedičstva a odkazov.
   • Podmienky hospodárenia Akadémie stanovuje Smernica pre hospodárenie, ktorú schvaľuje zhromaždenie.
  • Záverečné ustanovenia
   • Stanovy Akadémie môžu byť zmenené iba na základe rozhodnutia zhromaždenia, ak sa pre zmenu vyslovia viac ako 2/3 odovzdaných hlasov prítomných členov.
   • Akadémia zaniká rozhodnutím zhromaždenia, ak sa pre tento návrh vyslovia aspoň 2/3 zúčastnených členov.

V Bratislave 12. marca 2012